Creació de contingut

 

El progrés tecnològic i el desenvolupament de nous sistemes d’exposició, comunicació i col·laboració a través dels mitjans informàtics de les darreres dècades han provocat un replantejament de les noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge a l’aula.

De les TIC a les TAC

Les TIC han esdevingut eines bàsiques de la nostra vida diària, que han transformat la manera de relacionar-nos i d’accedir a la informació.

Les tecnologies de la informació han afavorit l’acostament al coneixement fins a arribar a gestionar-lo, i això ha provocat que parlem de tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement, també anomenades TAC. Hem evolucionat d’una societat de la informació a una societat del coneixement.

Les TIC i les TAC han obert un nou panorama educatiu que exigeix que docents i sistemes educatius es replantegin els espais formatius, posant l’accent principalment en els continguts educatius digitals per garantir l’educació i la formació de qualitat dels nadius digitals.

Els continguts educatius digitals

En aquest nou model educatiu, els continguts són un element clau, atesa la gran quantitat i diversitat a què tenen accés els alumnes a la xarxa. El docent s’ha d’assegurar d’oferir a les seves classes continguts i materials multimèdia que permetin als alumnes buscar, manipular i contrastar la informació.

La selecció i estructuració que se’n faci ha de respondre a:

  • Criteris de pertinença
  • Organització lògica
  • Coherència amb l’estratègia pedagògica

L’equip docent i el centre hauran d’impulsar l’ús i accés a internet de forma segura, garantir el potencial màxim dels continguts per part de l’usuari i crear i distribuir informació en bones condicions.

L’experiència a l’aula

Característiques i avantatges de la inclusió a l’aula dels continguts educatius digitals:

  • Afavoreixen una experiència dinàmica, flexible, participativa i motivadora per a l’alumnat
  • Les aules esdevenen espais oberts, connectats, dinàmics
  • Hi prevalen les tasques orientades al tractament de la informació i la competència digital de l’alumne APRENDRE A APRENDRE

El rol del docent

El paper del professor és fonamental en aquest nou model. Incideix en la importància de la selecció de continguts digitals i de metodologies per a l’ensenyament, de manera que haurà de ser també competent en el tractament de la informació i en la competència digital del dia a dia a l’aula.

La manera de desenvolupar un bon ús de les TIC i les TAC en entorns educatius parteix dels coneixements del docent mateix. Per això, els coneixements no s’han de centrar únicament en els continguts que s’han de tractar o en aquells dels quals se sigui especialista, sinó que a més ha de tenir coneixements sobre tecnologia, que li permetin seleccionar i fer servir les eines i els recursos de la web 2.0 per poder desenvolupar-los, i a més ha de tenir coneixements sobre metodologies didàctiques adequades per a la docència.Vols que tractem un altre tema?Fes els teus suggeriments mitjançant

santillanaclientes@santillana.com

Junts treballem per l’educació